DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1บางเลน1,159.00 160.00 13.81
2บางปลา563.00 138.00 24.51
3บางหลวง828.00 163.00 19.69
4บางภาษี951.00 142.00 14.93
5บางระกำ366.00 72.00 19.67
6บางไทรป่า521.00 97.00 18.62
7หินมูล516.00 176.00 34.11
8ไทรงาม421.00 76.00 18.05
9ดอนตูม366.00 89.00 24.32
10นิลเพชร312.00 55.00 17.63
11บัวปากท่า227.00 24.00 10.57
12คลองนกกระทุง302.00 55.00 18.21
13นราภิรมย์472.00 165.00 34.96
14ลำพญา402.00 99.00 24.63
15ไผ่หูช้าง391.00 80.00 20.46
16รวมทั้งหมด7,797.00 1,591.00 20.41
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 14 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565