DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1ชมพู1,103.00 12.00 1.09
2บ้านมุง646.00 625.00 96.75
3ไทรย้อย720.00 301.00 41.81
4วังโพรง678.00 43.00 6.34
5บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก754.00 3.00 0.40
6วังยาง444.00 2.00 0.45
7รวมทั้งหมด4,345.00 986.00 22.69
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565