DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1บ้านไร่930.00 427.00 45.91
2ทัพหลวง708.00 249.00 35.17
3ห้วยแห้ง406.00 153.00 37.68
4คอกควาย829.00 199.00 24.00
5วังหิน280.00 139.00 49.64
6เมืองการุ้ง622.00 392.00 63.02
7แก่นมะกรูด321.00 99.00 30.84
8หนองจอก517.00 118.00 22.82
9หูช้าง761.00 190.00 24.97
10บ้านบึง396.00 162.00 40.91
11บ้านใหม่คลองเคียน375.00 87.00 23.20
12หนองบ่มกล้วย352.00 101.00 28.69
13เจ้าวัด330.00 113.00 34.24
14รวมทั้งหมด6,827.00 2,429.00 35.58
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565