DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1หนองฉาง269.00 139.00 51.67
2หนองยาง442.00 307.00 69.46
3หนองนางนวล303.00 137.00 45.21
4หนองสรวง234.00 137.00 58.55
5บ้านเก่า96.00 67.00 69.79
6อุทัยเก่า185.00 101.00 54.59
7ทุ่งโพ575.00 271.00 47.13
8ทุ่งพง158.00 117.00 74.05
9เขาบางแกรก526.00 220.00 41.83
10เขากวางทอง620.00 496.00 80.00
11รวมทั้งหมด3,408.00 1,992.00 58.45
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565