DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1เสาไห้234.00 127.00 54.27
2บ้านยาง233.00 150.00 64.38
3หัวปลวก142.00 74.00 52.11
4งิ้วงาม64.00 36.00 56.25
5ศาลารีไทย81.00 49.00 60.49
6ต้นตาล126.00 61.00 48.41
7ท่าช้าง108.00 50.00 46.30
8พระยาทด147.00 81.00 55.10
9ม่วงงาม190.00 66.00 34.74
10เริงราง226.00 58.00 25.66
11เมืองเก่า251.00 106.00 42.23
12สวนดอกไม้645.00 286.00 44.34
13รวมทั้งหมด2,447.00 1,144.00 46.75
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565