DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1นครราชสีมา201,534.00 83,587.00 41.48
2บุรีรัมย์133,502.00 29,979.00 22.46
3สุรินทร์117,328.00 19,598.00 16.70
4ชัยภูมิ73,263.00 11,346.00 15.49
5รวมทั้งหมด525,627.00 144,510.00 27.49
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 20 พฤษภาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565