DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1สมุทรปราการ85,732.00 983.00 1.15
2ชลบุรี127,469.00 4,749.00 3.73
3ระยอง66,190.00 1,105.00 1.67
4จันทบุรี39,266.00 2,197.00 5.60
5ตราด17,652.00 1,282.00 7.26
6ฉะเชิงเทรา57,687.00 2,444.00 4.24
7ปราจีนบุรี44,948.00 2,816.00 6.27
8สระแก้ว50,354.00 11,170.00 22.18
9รวมทั้งหมด489,298.00 26,746.00 5.47
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 26 พฤษภาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565