DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1ราชบุรี66,910.00 2,011.00 3.01
2กาญจนบุรี70,915.00 4,797.00 6.76
3สุพรรณบุรี59,131.00 2,175.00 3.68
4นครปฐม69,752.00 1,984.00 2.84
5สมุทรสาคร39,933.00 1,300.00 3.26
6สมุทรสงคราม12,243.00 352.00 2.88
7เพชรบุรี37,245.00 2,184.00 5.86
8ประจวบคีรีขันธ์41,397.00 2,088.00 5.04
9รวมทั้งหมด397,526.00 16,891.00 4.25
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 26 พฤษภาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565