DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1นนทบุรี68,365.00 728.00 1.06
2ปทุมธานี96,062.00 6,147.00 6.40
3พระนครศรีอยุธยา60,639.00 5,768.00 9.51
4อ่างทอง19,764.00 1,267.00 6.41
5ลพบุรี47,824.00 2,782.00 5.82
6สิงห์บุรี14,362.00 3,545.00 24.68
7สระบุรี47,715.00 5,468.00 11.46
8นครนายก19,085.00 1,086.00 5.69
9รวมทั้งหมด373,816.00 26,791.00 7.17
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 8 สิงหาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565