DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1สมุทรปราการ90,821.00 9,198.00 10.13
2ชลบุรี135,654.00 28,874.00 21.29
3ระยอง69,421.00 14,889.00 21.45
4จันทบุรี40,263.00 16,938.00 42.07
5ตราด18,086.00 11,008.00 60.86
6ฉะเชิงเทรา60,003.00 14,408.00 24.01
7ปราจีนบุรี45,824.00 10,854.00 23.69
8สระแก้ว51,795.00 25,517.00 49.27
9รวมทั้งหมด511,867.00 131,686.00 25.73
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565