DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1ราชบุรี68,897.00 13,492.00 19.58
2กาญจนบุรี73,368.00 22,095.00 30.12
3สุพรรณบุรี61,781.00 18,553.00 30.03
4นครปฐม71,780.00 11,641.00 16.22
5สมุทรสาคร42,639.00 6,067.00 14.23
6สมุทรสงคราม12,720.00 1,521.00 11.96
7เพชรบุรี38,597.00 12,536.00 32.48
8ประจวบคีรีขันธ์43,246.00 18,760.00 43.38
9รวมทั้งหมด413,028.00 104,665.00 25.34
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565