DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1สมุทรปราการ95,492.00 21,738.00 22.76
2ชลบุรี142,981.00 55,137.00 38.56
3ระยอง68,302.00 37,594.00 55.04
4จันทบุรี39,373.00 24,205.00 61.48
5ตราด18,637.00 12,673.00 68.00
6ฉะเชิงเทรา59,497.00 37,554.00 63.12
7ปราจีนบุรี46,715.00 21,047.00 45.05
8สระแก้ว51,467.00 32,385.00 62.92
9รวมทั้งหมด522,464.00 242,333.00 46.38
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565