DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1ราชบุรี69,159.00 25,520.00 36.90
2กาญจนบุรี75,442.00 36,570.00 48.47
3สุพรรณบุรี64,567.00 33,654.00 52.12
4นครปฐม72,504.00 17,668.00 24.37
5สมุทรสาคร40,680.00 10,029.00 24.65
6สมุทรสงคราม13,046.00 3,051.00 23.39
7เพชรบุรี39,824.00 25,924.00 65.10
8ประจวบคีรีขันธ์42,734.00 20,327.00 47.57
9รวมทั้งหมด417,956.00 172,743.00 41.33
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 3 ธันวาคม 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565