DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1เมืองขอนแก่น27,946.00 9,867.00 35.31
2บ้านฝาง4,682.00 2,919.00 62.35
3พระยืน2,750.00 1,252.00 45.53
4หนองเรือ7,794.00 2,994.00 38.41
5ชุมแพ9,414.00 4,118.00 43.74
6สีชมพู6,813.00 3,930.00 57.68
7น้ำพอง9,481.00 1,682.00 17.74
8อุบลรัตน์3,838.00 1,736.00 45.23
9กระนวน6,934.00 4,954.00 71.45
10บ้านไผ่8,069.00 3,377.00 41.85
11เปือยน้อย1,859.00 1,270.00 68.32
12พล7,757.00 4,921.00 63.44
13แวงใหญ่2,641.00 1,191.00 45.10
14แวงน้อย3,594.00 2,459.00 68.42
15หนองสองห้อง6,677.00 4,701.00 70.41
16ภูเวียง5,837.00 2,803.00 48.02
17มัญจาคีรี5,705.00 4,393.00 77.00
18ชนบท4,135.00 1,682.00 40.68
19เขาสวนกวาง3,401.00 1,539.00 45.25
20ภูผาม่าน2,130.00 1,462.00 68.64
21ซำสูง2,022.00 1,579.00 78.09
22โคกโพธิ์ไชย2,238.00 906.00 40.48
23หนองนาคำ1,957.00 835.00 42.67
24บ้านแฮด3,330.00 1,128.00 33.87
25โนนศิลา2,279.00 1,018.00 44.67
26เวียงเก่า1,749.00 962.00 55.00
27รวมทั้งหมด145,032.00 69,678.00 48.04
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565