DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1เมืองสิงห์บุรี3,651.00 657.00 18.00
2บางระจัน2,290.00 469.00 20.48
3ค่ายบางระจัน2,456.00 366.00 14.90
4พรหมบุรี1,716.00 228.00 13.29
5ท่าช้าง787.00 201.00 25.54
6อินทร์บุรี4,277.00 390.00 9.12
7รวมทั้งหมด15,177.00 2,311.00 15.23
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565