DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1เมืองนนทบุรี17,952.00 899.00 5.01
2บางกรวย10,236.00 1,096.00 10.71
3บางใหญ่13,067.00 506.00 3.87
4บางบัวทอง15,966.00 940.00 5.89
5ไทรน้อย3,663.00 111.00 3.03
6ปากเกร็ด10,637.00 593.00 5.57
7รวมทั้งหมด71,521.00 4,145.00 5.80
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565