DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1เมืองสุพรรณบุรี11,581.00 5,050.00 43.61
2เดิมบางนางบวช5,178.00 3,687.00 71.21
3ด่านช้าง5,853.00 4,332.00 74.01
4บางปลาม้า5,289.00 1,474.00 27.87
5ศรีประจันต์4,482.00 1,783.00 39.78
6ดอนเจดีย์3,700.00 1,400.00 37.84
7สองพี่น้อง11,627.00 6,727.00 57.86
8สามชุก3,560.00 2,785.00 78.23
9อู่ทอง9,370.00 3,872.00 41.32
10หนองหญ้าไซ3,927.00 2,544.00 64.78
11รวมทั้งหมด64,567.00 33,654.00 52.12
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565