DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1เมืองกำแพงเพชร16,155.00 8,066.00 49.93
2ไทรงาม4,447.00 2,419.00 54.40
3คลองลาน5,080.00 3,508.00 69.06
4ขาณุวรลักษบุรี8,595.00 6,002.00 69.83
5คลองขลุง5,313.00 4,142.00 77.96
6พรานกระต่าย5,918.00 3,736.00 63.13
7ลานกระบือ3,551.00 2,980.00 83.92
8ทรายทองวัฒนา1,915.00 1,500.00 78.33
9ปางศิลาทอง2,628.00 2,048.00 77.93
10บึงสามัคคี1,895.00 1,399.00 73.83
11โกสัมพีนคร2,619.00 483.00 18.44
12รวมทั้งหมด58,116.00 36,283.00 62.43
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565