DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1เมืองอุทัยธานี3,552.00 1,863.00 52.45
2ทัพทัน3,337.00 1,424.00 42.67
3สว่างอารมณ์2,911.00 1,526.00 52.42
4หนองฉาง3,408.00 1,992.00 58.45
5หนองขาหย่าง1,148.00 611.00 53.22
6บ้านไร่6,827.00 2,429.00 35.58
7ลานสัก5,484.00 1,660.00 30.27
8ห้วยคต2,010.00 1,109.00 55.17
9รวมทั้งหมด28,677.00 12,614.00 43.99
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565