DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1เมืองเชียงราย16,925.00 4,249.00 25.10
2เวียงชัย3,017.00 1,206.00 39.97
3เชียงของ4,889.00 2,396.00 49.01
4เทิง6,980.00 3,859.00 55.29
5พาน6,681.00 2,980.00 44.60
6ป่าแดด1,636.00 831.00 50.79
7แม่จัน7,526.00 1,856.00 24.66
8เชียงแสน3,917.00 1,636.00 41.77
9แม่สาย8,863.00 1,882.00 21.23
10แม่สรวย9,201.00 4,847.00 52.68
11เวียงป่าเป้า5,075.00 1,771.00 34.90
12พญาเม็งราย3,515.00 2,169.00 61.71
13เวียงแก่น5,085.00 830.00 16.32
14ขุนตาล2,363.00 1,183.00 50.06
15แม่ฟ้าหลวง8,156.00 2,365.00 29.00
16แม่ลาว2,012.00 797.00 39.61
17เวียงเชียงรุ้ง2,162.00 1,487.00 68.78
18ดอยหลวง1,626.00 1,132.00 69.62
19รวมทั้งหมด99,629.00 37,476.00 37.62
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565