DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1เมืองลำปาง10,217.00 6,031.00 59.03
2แม่เมาะ2,769.00 2,169.00 78.33
3เกาะคา3,548.00 2,316.00 65.28
4เสริมงาม1,845.00 986.00 53.44
5งาว3,720.00 1,860.00 50.00
6แจ้ห่ม2,299.00 719.00 31.27
7วังเหนือ2,992.00 796.00 26.60
8เถิน4,068.00 3,146.00 77.34
9แม่พริก1,110.00 457.00 41.17
10แม่ทะ3,496.00 2,763.00 79.03
11สบปราบ1,799.00 1,271.00 70.65
12ห้างฉัตร3,111.00 1,169.00 37.58
13เมืองปาน2,282.00 1,797.00 78.75
14รวมทั้งหมด43,256.00 25,480.00 58.91
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565