DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1เมืองอำนาจเจริญ9,513.00 6,420.00 67.49
2ชานุมาน4,524.00 3,403.00 75.22
3ปทุมราชวงศา4,734.00 3,871.00 81.77
4พนา2,363.00 1,791.00 75.79
5เสนางคนิคม3,572.00 2,675.00 74.89
6หัวตะพาน4,367.00 2,451.00 56.13
7ลืออำนาจ3,196.00 2,424.00 75.84
8รวมทั้งหมด32,269.00 23,035.00 71.38
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565