DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1เมืองปราจีนบุรี8,460.00 3,537.00 41.81
2กบินทร์บุรี15,318.00 5,768.00 37.66
3นาดี5,268.00 1,915.00 36.35
4บ้านสร้าง2,520.00 1,440.00 57.14
5ประจันตคาม4,822.00 3,482.00 72.21
6ศรีมหาโพธิ8,520.00 4,019.00 47.17
7ศรีมโหสถ1,807.00 886.00 49.03
8รวมทั้งหมด46,715.00 21,047.00 45.05
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565