DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับอำเภอ จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี
(B)
จำนวนเด็กอายุ 4-12 ปี ที่ได้รับบริการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์
(A)
ร้อยละ
1เมืองระยอง22,950.00 11,319.00 49.32
2บ้านฉาง6,706.00 2,838.00 42.32
3แกลง11,399.00 9,073.00 79.59
4วังจันทร์2,367.00 2,194.00 92.69
5บ้านค่าย5,240.00 3,270.00 62.40
6ปลวกแดง12,676.00 3,945.00 31.12
7เขาชะเมา2,031.00 1,326.00 65.29
8นิคมพัฒนา4,933.00 3,629.00 73.57
9รวมทั้งหมด68,302.00 37,594.00 55.04
หมายเหตุ ::

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565