DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุภาพ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขต 119,178.00 4,525.00 23.59
2เขต 214,400.00 4,609.00 32.01
3เขต 39,521.00 2,400.00 25.21
4เขต 413,666.00 3,064.00 22.42
5เขต 518,405.00 4,095.00 22.25
6เขต 618,125.00 3,339.00 18.42
7เขต 715,241.00 3,874.00 25.42
8เขต 822,698.00 7,551.00 33.27
9เขต 922,307.00 7,461.00 33.45
10เขต 1018,083.00 6,014.00 33.26
11เขต 1121,738.00 6,126.00 28.18
12เขต 1243,900.00 11,274.00 25.68
13รวมทั้งหมด237,262.00 64,332.00 27.11


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2567