DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุภาพ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขต 18,296.00 417.00 5.03
2เขต 26,539.00 466.00 7.13
3เขต 34,361.00 320.00 7.34
4เขต 45,030.00 132.00 2.62
5เขต 57,118.00 283.00 3.98
6เขต 66,609.00 133.00 2.01
7เขต 76,560.00 431.00 6.57
8เขต 810,727.00 668.00 6.23
9เขต 910,186.00 628.00 6.17
10เขต 109,205.00 545.00 5.92
11เขต 119,237.00 175.00 1.89
12เขต 1219,479.00 351.00 1.80
13รวมทั้งหมด103,347.00 4,549.00 4.40


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565