DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุภาพ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขต 127,661.00 3,856.00 13.94
2เขต 220,456.00 3,500.00 17.11
3เขต 314,253.00 2,864.00 20.09
4เขต 419,908.00 2,100.00 10.55
5เขต 527,166.00 4,347.00 16.00
6เขต 629,514.00 3,310.00 11.22
7เขต 723,413.00 4,450.00 19.01
8เขต 834,694.00 7,547.00 21.75
9เขต 931,467.00 6,867.00 21.82
10เขต 1027,101.00 7,576.00 27.95
11เขต 1130,870.00 4,031.00 13.06
12เขต 1257,928.00 11,398.00 19.68
13รวมทั้งหมด344,431.00 61,846.00 17.96


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 3 ธันวาคม 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564