DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1คอนสาร30.00 1.00 3.33
2ทุ่งพระ9.00 0.00 0.00
3โนนคูณ11.00 0.00 0.00
4ห้วยยาง47.00 1.00 2.13
5ทุ่งลุยลาย20.00 1.00 5.00
6ดงบัง13.00 0.00 0.00
7ทุ่งนาเลา17.00 0.00 0.00
8ดงกลาง21.00 7.00 33.33
9รวมทั้งหมด168.00 10.00 5.95


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 24 มิถุนายน 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565