DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1บ้านกอก71.00 18.00 25.35
2หนองบัวบาน28.00 10.00 35.71
3บ้านขาม25.00 7.00 28.00
4กุดน้ำใส28.00 8.00 28.57
5หนองโดน14.00 1.00 7.14
6ละหาน34.00 7.00 20.59
7หนองบัวโคก20.00 6.00 30.00
8ส้มป่อย15.00 4.00 26.67
9รวมทั้งหมด235.00 61.00 25.96


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 24 มิถุนายน 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565