DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1บ้านยาง17.00 0.00 0.00
2บ้านหัน36.00 3.00 8.33
3บ้านเดื่อ45.00 0.00 0.00
4บ้านเป้า22.00 0.00 0.00
5กุดเลาะ14.00 0.00 0.00
6โนนกอก13.00 0.00 0.00
7สระโพนทอง28.00 3.00 10.71
8หนองข่า19.00 0.00 0.00
9หนองโพนงาม44.00 1.00 2.27
10บ้านบัว4.00 0.00 0.00
11โนนทอง24.00 0.00 0.00
12รวมทั้งหมด266.00 7.00 2.63


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 24 มิถุนายน 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565