DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1โนนสุวรรณ27.00 12.00 44.44
2ทุ่งจังหัน35.00 4.00 11.43
3โกรกแก้ว28.00 5.00 17.86
4ดงอีจาน35.00 26.00 74.29
5รวมทั้งหมด125.00 47.00 37.60


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 10 สิงหาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565