DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1นาโพธิ์7.00 5.00 71.43
2บ้านคู19.00 10.00 52.63
3บ้านดู่9.00 5.00 55.56
4ดอนกอก16.00 9.00 56.25
5ศรีสว่าง9.00 5.00 55.56
6รวมทั้งหมด60.00 34.00 56.67


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 13 สิงหาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565