DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1คอนสาร37.00 2.00 5.41
2ทุ่งพระ23.00 2.00 8.70
3โนนคูณ10.00 4.00 40.00
4ห้วยยาง70.00 1.00 1.43
5ทุ่งลุยลาย31.00 1.00 3.23
6ดงบัง20.00 0.00 0.00
7ทุ่งนาเลา27.00 1.00 3.70
8ดงกลาง20.00 11.00 55.00
9รวมทั้งหมด238.00 22.00 9.24


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565