DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1บ้านกอก29.00 8.00 27.59
2หนองบัวบาน35.00 11.00 31.43
3บ้านขาม24.00 7.00 29.17
4กุดน้ำใส24.00 3.00 12.50
5หนองโดน19.00 3.00 15.79
6ละหาน58.00 14.00 24.14
7หนองบัวใหญ่54.00 9.00 16.67
8หนองบัวโคก18.00 4.00 22.22
9ส้มป่อย22.00 5.00 22.73
10รวมทั้งหมด283.00 64.00 22.61


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565