DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1บ้านยาง35.00 1.00 2.86
2บ้านหัน67.00 15.00 22.39
3บ้านเดื่อ58.00 12.00 20.69
4บ้านเป้า26.00 1.00 3.85
5กุดเลาะ17.00 0.00 0.00
6โนนกอก22.00 2.00 9.09
7สระโพนทอง29.00 2.00 6.90
8หนองข่า30.00 3.00 10.00
9หนองโพนงาม54.00 2.00 3.70
10บ้านบัว12.00 0.00 0.00
11โนนทอง37.00 1.00 2.70
12รวมทั้งหมด387.00 39.00 10.08


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565