DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ชำนิ6.00 0.00 0.00
2หนองปล่อง37.00 1.00 2.70
3เมืองยาง46.00 2.00 4.35
4ช่อผกา29.00 0.00 0.00
5ละลวด35.00 1.00 2.86
6โคกสนวน8.00 0.00 0.00
7รวมทั้งหมด161.00 4.00 2.48


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565