DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ห้วยราช21.00 2.00 9.52
2สามแวง21.00 3.00 14.29
3ตาเสา29.00 4.00 13.79
4บ้านตะโก22.00 1.00 4.55
5สนวน29.00 2.00 6.90
6โคกเหล็ก44.00 3.00 6.82
7เมืองโพธิ์27.00 3.00 11.11
8ห้วยราชา28.00 3.00 10.71
9รวมทั้งหมด221.00 21.00 9.50


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565