DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1สระแก้ว28.00 7.00 25.00
2ห้วยหิน42.00 12.00 28.57
3ไทยสามัคคี39.00 10.00 25.64
4หนองชัยศรี34.00 11.00 32.35
5เสาเดียว16.00 6.00 37.50
6เมืองฝ้าย36.00 8.00 22.22
7สระทอง21.00 1.00 4.76
8รวมทั้งหมด216.00 55.00 25.46


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565