DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1สตึก54.00 10.00 18.52
2นิคม79.00 12.00 15.19
3ทุ่งวัง27.00 3.00 11.11
4เมืองแก47.00 4.00 8.51
5หนองใหญ่41.00 4.00 9.76
6ร่อนทอง49.00 4.00 8.16
7ดอนมนต์13.00 2.00 15.38
8ชุมแสง32.00 1.00 3.13
9ท่าม่วง27.00 9.00 33.33
10สะแก27.00 1.00 3.70
11สนามชัย25.00 2.00 8.00
12กระสัง21.00 5.00 23.81
13รวมทั้งหมด442.00 57.00 12.90


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565