DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ลำปลายมาศ50.00 13.00 26.00
2หนองคู53.00 19.00 35.85
3แสลงพัน33.00 3.00 9.09
4ทะเมนชัย16.00 5.00 31.25
5ตลาดโพธิ์13.00 1.00 7.69
6หนองกะทิง18.00 4.00 22.22
7โคกกลาง27.00 10.00 37.04
8โคกสะอาด34.00 10.00 29.41
9เมืองแฝก42.00 9.00 21.43
10บ้านยาง19.00 7.00 36.84
11ผไทรินทร์42.00 16.00 38.10
12โคกล่าม44.00 7.00 15.91
13หินโคน52.00 16.00 30.77
14หนองบัวโคก29.00 17.00 58.62
15บุโพธิ์9.00 0.00 0.00
16หนองโดน20.00 7.00 35.00
17รวมทั้งหมด501.00 144.00 28.74


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565