DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1มะเฟือง62.00 5.00 8.06
2บ้านจาน16.00 2.00 12.50
3บ้านเป้า15.00 2.00 13.33
4บ้านแวง10.00 2.00 20.00
5บ้านยาง22.00 2.00 9.09
6หายโศก26.00 1.00 3.85
7รวมทั้งหมด151.00 14.00 9.27


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565