DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1บ้านกรวด77.00 33.00 42.86
2โนนเจริญ38.00 9.00 23.68
3หนองไม้งาม59.00 16.00 27.12
4ปราสาท53.00 14.00 26.42
5สายตะกู41.00 14.00 34.15
6หินลาด18.00 1.00 5.56
7บึงเจริญ39.00 13.00 33.33
8จันทบเพชร49.00 18.00 36.73
9เขาดินเหนือ23.00 8.00 34.78
10รวมทั้งหมด397.00 126.00 31.74


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565