DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ละหานทราย70.00 30.00 42.86
2ตาจง87.00 36.00 41.38
3สำโรงใหม่95.00 49.00 51.58
4หนองแวง114.00 50.00 43.86
5หนองตะครอง46.00 21.00 45.65
6โคกว่าน23.00 8.00 34.78
7รวมทั้งหมด435.00 194.00 44.60


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565