DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1หนองกี่22.00 2.00 9.09
2เย้ยปราสาท52.00 2.00 3.85
3เมืองไผ่29.00 2.00 6.90
4ดอนอะราง48.00 6.00 12.50
5โคกสว่าง20.00 1.00 5.00
6ทุ่งกระตาดพัฒนา60.00 1.00 1.67
7ทุ่งกระเต็น18.00 2.00 11.11
8ท่าโพธิ์ชัย20.00 5.00 25.00
9โคกสูง23.00 0.00 0.00
10บุกระสัง31.00 2.00 6.45
11รวมทั้งหมด323.00 23.00 7.12


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565