DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1กระสัง65.00 2.00 3.08
2ลำดวน63.00 0.00 0.00
3สองชั้น57.00 3.00 5.26
4สูงเนิน51.00 2.00 3.92
5หนองเต็ง52.00 4.00 7.69
6เมืองไผ่37.00 0.00 0.00
7ชุมแสง29.00 0.00 0.00
8บ้านปรือ27.00 0.00 0.00
9ห้วยสำราญ27.00 2.00 7.41
10กันทรารมย์52.00 7.00 13.46
11ศรีภูมิ16.00 1.00 6.25
12รวมทั้งหมด476.00 21.00 4.41


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565