DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1คูเมือง69.00 9.00 13.04
2ปะเคียบ68.00 6.00 8.82
3บ้านแพ54.00 7.00 12.96
4พรสำราญ22.00 2.00 9.09
5หินเหล็กไฟ45.00 9.00 20.00
6ตูมใหญ่42.00 5.00 11.90
7รวมทั้งหมด300.00 38.00 12.67


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565