DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ในเมือง60.00 0.00 0.00
2อิสาณ94.00 0.00 0.00
3เสม็ด119.00 8.00 6.72
4บ้านบัว84.00 14.00 16.67
5สะแกโพรง66.00 4.00 6.06
6สวายจีก65.00 2.00 3.08
7บ้านยาง98.00 0.00 0.00
8พระครู18.00 0.00 0.00
9ถลุงเหล็ก29.00 0.00 0.00
10หนองตาด64.00 1.00 1.56
11ลุมปุ๊ก46.00 2.00 4.35
12สองห้อง48.00 8.00 16.67
13บัวทอง35.00 1.00 2.86
14ชุมเห็ด89.00 0.00 0.00
15หลักเขต38.00 3.00 7.89
16สะแกซำ61.00 5.00 8.20
17กลันทา25.00 2.00 8.00
18กระสัง63.00 1.00 1.59
19เมืองฝาง45.00 17.00 37.78
20รวมทั้งหมด1,147.00 68.00 5.93


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565