DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1คอนสาร14.00 2.00 14.29
2ทุ่งพระ34.00 3.00 8.82
3โนนคูณ19.00 2.00 10.53
4ห้วยยาง78.00 10.00 12.82
5ทุ่งลุยลาย35.00 8.00 22.86
6ดงบัง11.00 1.00 9.09
7ทุ่งนาเลา34.00 4.00 11.76
8ดงกลาง37.00 7.00 18.92
9รวมทั้งหมด262.00 37.00 14.12


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565