DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ช่องสามหมอ53.00 6.00 11.32
2หนองขาม38.00 7.00 18.42
3นาหนองทุ่ม85.00 17.00 20.00
4บ้านแก้ง33.00 9.00 27.27
5หนองสังข์37.00 4.00 10.81
6หลุบคา21.00 3.00 14.29
7โคกกุง58.00 10.00 17.24
8เก่าย่าดี19.00 3.00 15.79
9ท่ามะไฟหวาน27.00 9.00 33.33
10หนองไผ่30.00 9.00 30.00
11รวมทั้งหมด401.00 77.00 19.20


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565