DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ผักปัง68.00 1.00 1.47
2กวางโจน61.00 2.00 3.28
3หนองคอนไทย49.00 2.00 4.08
4บ้านแก้ง62.00 3.00 4.84
5กุดยม23.00 0.00 0.00
6บ้านเพชร75.00 6.00 8.00
7โคกสะอาด14.00 0.00 0.00
8หนองตูม51.00 6.00 11.76
9โอโล40.00 2.00 5.00
10ธาตุทอง51.00 3.00 5.88
11บ้านดอน23.00 0.00 0.00
12รวมทั้งหมด517.00 25.00 4.84


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565